The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина
Правила за участие в Игрите в Magic Quiz Show
Правила за участие в Игрите в Magic Quiz Show
Правила за участие в Игрите в Magic Quiz Show Вторник, 12.04.2022 г., 15:43 ч. Ежедневни игри от понеделник до петък между 15:00 и 16:00 ч. в “Magic Quiz Show с Ася Александрова” по „Радио Меджик ФМ”

ПРАВИЛА 
за участие в Игрите в „Magic Quiz с Ася Александрова”, която се провежда по „Радио Меджик ФМ”

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРИТЕ:

Ежедневни игри от понеделник до петък между 15:00 и 16:00 ч. в “Magic Quiz Show с Ася Александровапо „Радио Меджик ФМ”

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

ЕТ ”ИЗВЪН КОНТРОЛ - Ася Александрова”, ЕИК 130261548, ж.к. НАДЕЖДА 1, бл. 144, вх. А, ет. 1, ап. 3 

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

ЕТ ”ИЗВЪН КОНТРОЛ - Ася Александрова”

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

Ежедневните игри се реализират в „Радио Меджик ФМ”. Настоящите ОУ са публикувани на www.magic.bg .

 

НАГРАДИТЕ В ИГРИТЕ:

Наградите се обявяват всеки ден от понеделник до петък между 15:00 и 16:00 ч. в „Magic Quiz Show с Ася Александрова по  „Радио Меджик ФМ”. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ

За ежедневните игри участниците следва да се включат на живо в ефира на Меджик ФМ, да отговорят вярно на въпрос и да спечелят предварително обявената награда. Участниците се регистрират за участие в Играта, като отговорят вярно на зададения въпрос, в предаването “Magic Quiz Show с Ася Александрова. Регистрацията се осъществява с обаждане на телефона в студиото и предоставяне на верен отговор на въпроса в предаването. 

Ежедневните победители, които печелят предвидените в Игрите награди, се обявяват след предоставен верен отговор в ефира на „Радио Меджик ФМ” в предаването – “Magic Quiz Show с Ася Александрова 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ в ефира на „Радио Меджик ФМ” в предаването – “Magic Quiz Show с Ася Александрова”.

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в игрите в ефира на „Радио Меджик ФМ” в предаването – “Magic Quiz Show с Ася Александрова”, от друга страна, както и условията за участие в тях.

 

Чл. 1.    Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е ефирна игра, която се провежда всеки ден от понеделник до петък между 15:00 и 16:00 ч. в “Magic Quiz Show с Ася Александрова по  „Радио Меджик ФМ”, като на уебсайта  www.magic.bg са публикувани настоящите ОУ;

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в играта, съгласно условията, посочени по-горе в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“;

3. „Организатор” е ЕТ ”ИЗВЪН КОНТРОЛ - Ася Александрова”

Чл. 2.    /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 3.    Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на  www.magic.bg , с изпълнението на условията за участие в Играта, посочени в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“.

Чл. 4.    Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка единствено след съгласуване с мениджърския екип на „Радио Меджик ФМ”. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, след съгласуване с мениджърския екип на „Радио Меджик ФМ”, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 5.    /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора, след съгласуване с мениджърския екип на „Радио Меджик ФМ”.
/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта  www.magic.bg .

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 6.    Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора.

Чл. 7.    /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Играта, а именно – име, фамилия и телефон за връзка.

/2/Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди. 

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 3 месеца от провеждането на играта.

Чл. 8.    Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 9.    Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителят ще бъдат обявени всеки ден в ефира на „Радио Меджик ФМ” и/ или на уебсайт  www.magic.bg. Събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на победителите в Играта ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора в законовите срокове.

Чл. 10. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

Чл. 11. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 12. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 13. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

Чл. 14. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 15. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

Чл. 16. Участникът, който спечели в ефир, следва да се свърже с представител на „Радио Меджик ФМ“., за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата.

Чл. 17. /1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на наградата си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий, когато регламентът го позволява.

Чл. 18. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Чл. 19. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата или в случай, че не я потърси в пет дневен срок.

Чл. 20. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 21. Организаторът отговаря за качеството на наградите.

Чл. 22. /1/ Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

/2/ Няма право да участва в Играта лице, което не отговоря на условията за участие по-горе, както и лице, което е участвало и спечелило награда в друга Игра, организирана от „Радио Меджик ФМ” или от друга медия от  групата на „Радио Меджик ФМ”: „Радио  Веселина”, „Радио The Voice”, „Радио Витоша”, ТВ „The Voice TV” и ТВ „Magic TV” , в рамките на 30 дни от обявяването му за спечелил участник.

Чл. 23. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 24. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 25. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 26. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 27. Участието на всеки участник в Играта e изцяло доброволно и по негова воля.

Чл. 28. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 29. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Пълните правила на играта можете да видите тук, а правилата за обработка на личните данни - тук!
Коментари