The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина

ПРАВИЛА ЗА ИГРА С НАИМЕНОВАНИЕ "Обичаш Коледа? Получаваш Коледа!  Сега с Kaufland и Magic FM"

 

 

Играта с наименование “ Обичаш Коледа? Получаваш Коледа!  Сега с Kaufland и Magic FM"”, свързана с поддържаната от „Агенция Атлантик”  ЕООД Facebook публична страница на “MAGIC Radio & TV Bulgaria”.

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:

13.12.2021 г. – 23.12.2021 г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Агенция Атлантик”  ЕООД, ЕИК 831905305, адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ 21, МОЛ: Дирк Геркенс

 

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

Официалната Facebook страница на MAGIC Radio & TV Bulgaria с адрес https://www.facebook.com/magicradiotv

Общите условия на Играта ще бъдат публикувани на www.magic.bg.

 

НАГРАДАТА В ИГРАТА:

Ваучер за пазаруване във верига хипермаркети „Кауфланд” на стойност 40 /четиридесет/ лева. Раздава се по 1 награда дневно (общо 9 /девет/ броя за целия период на играта: 5 /пет/ броя в периода 13.08. – 17.12.2021г. и 4 /четири/ броя в периода 20.12. – 23.12.2021г.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДАТА:

Участниците се регистрират за участие в Играта, като оставят автентичен коментар под постовете във Facebook страницата по повод Играта,  според условията, упоменати в текста към съответния пост, обявяващ Играта. За да бъде един коментар зачетен като валиден, трябва да бъде спазено условието.

Победителите, които печелят предвидените в Играта награди, се избират всеки ден в предаването "Сутрин с Митко Павлов" чрез провеждане на жребий измежду всички регистрирани в рамките на предишния ден.

 

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в Играта „Брей! Това е българско!”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Провеждането и участието в Играта “Обичаш Коледа? Получаваш Коледа!  Сега с Kaufland и Magic FM” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила и след като остави коментар под постовете, свързани с Играта, според условията, упоменати в текстовете към съответните постовете, обявяващи Играта.

За участие в Играта Участникът използва своя личен Facebook профил.

За участие в Играта Участникът следва да има регистриран профил във Facebook с оглед механиката на Играта и по-конкретно с оглед индивидуализирането на Участниците и победителите в Играта.

Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка.

За участие в Играта потребителите трябва да са на възраст над 18 години.

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Игрите самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

„Агенция Атлантик”  ЕООД, в качеството си на Организатор на Играта, не носи отговорност при каквато и да е невярно предоставена информация от страна на Участниците в Играта, тъй като оповестяването й има единствено декларативен характер.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА:

Играта се провежда в периода 13.12.2021 г. – 23.12.2021 г.

Участниците имат право чрез своя собствен потребителски профил във Facebook да публикуват коментари към всяка публикация в рамките на деня на публикуване на съответния пост за Играта.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
“Обичаш Коледа? Получаваш Коледа!  Сега с Kaufland и Magic FM”

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и Участниците в Играта “Обичаш Коледа? Получаваш Коледа!  Сега с Kaufland и Magic FM", от друга страна, както и условията за участие в нея.

 

Навсякъде в Общите условия, дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:

„Играта” е Играта с наименование  “Обичаш Коледа? Получаваш Коледа!  Сега с Kaufland и Magic FM”, която се провежда във Facebook профила на „MAGIC Radio & TV Bulgaria“ в периода 13.12. – 23.12.2021г.

„Участник” e всяко физическо лице, което участва с личен потребителски Facebook профил.

„Организатор” е „Агенция Атлантик”  ЕООД, ЕИК 831905305, адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ 21.

/1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на www.magic.bg, с публикуването на  автентичен коментар под постовете във Facebook страницата по повод Играта,  според условията, упоменати в текста към съответния пост, обявяващ Играта.

Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

/1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на сайта на на Magic Radio & TV Bulgaria.

 

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

 

Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

/1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в профила си във Facebook, както и с публикуването на коментар.

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.

 

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от платформи, различни от Facebook, от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 23.03.2022 г. Данните, които са направени публични от участниците в играта посредством публикуването им в коментари под пост, няма да бъдат обработвани за други цели от Администратора и в този смисъл ще бъдат имобилизирани (архивирани).

 

Участниците в Играта имат право на достъп до данните си, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направят възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани във Facebook страницата на MAGIC Radio & TV или на сайтове, собствени на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите.

Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Агенция Атлантик” ЕООД.

Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане. Наградата трябва да се използва в срок от 6 /шест/ месеца след получаването.

Спечелилият Участник следва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение във Facebook не по-късно от 3 работни дни след обявяването му, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата. В случай, че Спечелилият Участник не се свърже с Организатора в посочения срок, се посочва резервен Спечелил Участник.

/1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник ще получи своята награда от „Кауфланд България” ЕООД.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването на наградата си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Facebook страницата на Играта.

Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.