Общи условия

Тези правила се отнасят до използването на сайта www.magic.bg. Те могат да бъдат променяни многократно от “Агенция Атлантик” ЕООД, наричанa за краткост Дружеството. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

По смисъла на настоящите правила:   Потребител е всяко лице, което използва сайта  www.magic.bg. Използването на сайта удостоверява съгласие с настоящите правила и считано от първото си посещение на сайта, Потребителят се задължава да ги спазва.    Сайт: www.magic.bg е сайтът на радио Magic FM.   Цялото съдържание на сайта - в това число лога, наименования, снимки, текстове, правила, условия и др материали, са обект на закрила според българското законодателство и са собственост на Дружеството или са лицензирани за него, като са му предоставени изключителни права.   Сайтът може да се използва като само и единствено за лично ползване и с нетърговска цел. Всеки потребител при посещаване на интернет страницата има право на безплатен достъп до информационните ресурси/данни на сайта. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, като записване, копиране разпространение и др, особено ако е направено с търговска цел, може да става само след изричното, писмено разрешение на Дружеството.   На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитацията към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство.   Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.   Дружеството не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, в това число свързани с вируси, които биха могли да повредят компютърното оборудване на потребителя.   Дружеството не дава гаранции за качество, съответствие с изискванията, пригодност, сигурност и др. на показваните на сайта продукти и услуги на трети лица. То не носи никаква отговорност за вреди – преки или косвени, в това число и за такива, произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация от сайта, или за печалба, свързана с ползването на сайта.   Дружеството не носи отговорност за материали, до които сте получили достъп през този сайт.   Дружеството не носи никаква отговорост за верността на информацията, качеството, пригоднността, законосъобразността и др. на съдържанието, материали, продукти и услуги, предлагани или достъпни на сайтове на трети лица, до които потребителят е получил достъп през този сайт. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на горните сайтове.   Всякакви сделки между потребител на сайта и трети лица,за които потребителят е научил от сайта или са открити чрез сайта или станали възможни чрез него (например, сайт на трето лице е бил достъпен чрез автоматизирано препращане - линк от този сайт/, включително дистанционни продажби, доставки на продукти и услуги, са сделки само между Потребителя и третите лица, без без каквото и да било участие и ангажимент на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за спазване на условията по договорите и за качеството и съответствието с изискванията на предоставените продукти и услуги. Потребителят декларира, че няма да търси каквато и да било отговорност на Дружеството по повод на евентуални щети в резултат на тези сделки.   В случай, че Дружеството прецени, че потребител нарушава тези правила, то  има право незабавно да преустанови ползването на сайта от този потребител.    В случай на нарушаване на тези правила, приложими са разпоредбите на българското законодателство. Възникналите спорове ще бъдат под юрисдикцията на българските съдилища.    В случай, че потребител не е съгласен с някое от горните правила, то той няма разрешение и следва незабавно да прекрати ползването на сайта!