The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина

Тези правила се отнасят до използването на сайта www.magic.bg. Те могат да бъдат променяни многократно от “Агенция Атлантик” ЕООД, наричанa за краткост Дружеството. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

По смисъла на настоящите правила:
 
Потребител е всяко лице, което използва сайта  www.magic.bg. Използването на сайта удостоверява съгласие с настоящите правила и считано от първото си посещение на сайта, Потребителят се задължава да ги спазва. 
 
Сайт: www.magic.bg е сайтът на радио Magic FM.
 
Цялото съдържание на сайта - в това число лога, наименования, снимки, текстове, правила, условия и др материали, са обект на закрила според българското законодателство и са собственост на Дружеството или са лицензирани за него, като са му предоставени изключителни права.
 
Сайтът може да се използва като само и единствено за лично ползване и с нетърговска цел. Всеки потребител при посещаване на интернет страницата има право на безплатен достъп до информационните ресурси/данни на сайта. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, като записване, копиране разпространение и др, особено ако е направено с търговска цел, може да става само след изричното, писмено разрешение на Дружеството.
 
На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитацията към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство.
 
Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.
 
Дружеството не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, в това число свързани с вируси, които биха могли да повредят компютърното оборудване на потребителя.
 
Дружеството не дава гаранции за качество, съответствие с изискванията, пригодност, сигурност и др. на показваните на сайта продукти и услуги на трети лица. То не носи никаква отговорност за вреди – преки или косвени, в това число и за такива, произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация от сайта, или за печалба, свързана с ползването на сайта.
 
Дружеството не носи отговорност за материали, до които сте получили достъп през този сайт.
 
Дружеството не носи никаква отговорост за верността на информацията, качеството, пригоднността, законосъобразността и др. на съдържанието, материали, продукти и услуги, предлагани или достъпни на сайтове на трети лица, до които потребителят е получил достъп през този сайт. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на горните сайтове.
 
Всякакви сделки между потребител на сайта и трети лица,за които потребителят е научил от сайта или са открити чрез сайта или станали възможни чрез него (например, сайт на трето лице е бил достъпен чрез автоматизирано препращане - линк от този сайт/, включително дистанционни продажби, доставки на продукти и услуги, са сделки само между Потребителя и третите лица, без без каквото и да било участие и ангажимент на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за спазване на условията по договорите и за качеството и съответствието с изискванията на предоставените продукти и услуги. Потребителят декларира, че няма да търси каквато и да било отговорност на Дружеството по повод на евентуални щети в резултат на тези сделки.
 
В случай, че Дружеството прецени, че потребител нарушава тези правила, то  има право незабавно да преустанови ползването на сайта от този потребител. 
 
В случай на нарушаване на тези правила, приложими са разпоредбите на българското законодателство. Възникналите спорове ще бъдат под юрисдикцията на българските съдилища. 
 
В случай, че потребител не е съгласен с някое от горните правила, то той няма разрешение и следва незабавно да прекрати ползването на сайта!
 

------------------------------
 
 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА РАДИО МЕДЖИК ФМ
 
В сила от 01.07.2010 г. 
 
1. ПРАВИЛА
1.1. Участниците в Игрите и кампаниите в ефира  на Радио Меджик ФМ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в ефира на Радио Меджик ФМ с доставчик „Агенция Атлантик” ЕООД и/или в уеб портала http://www.magic.bg/, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
1.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: http://www.magic.bg/;
1.3. ОРГАНИЗАТОР на игрите е доставчикът на медийни услуги „Агенция Атлантик“ ЕООД и/или трети лица.
1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ на всяка една игра си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на Интернет адрес: http://www.magic.bg/.
 
2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. В игрите и кампаниите в ефира на Радио Меджик ФМ могат да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
2.2. В игрите и кампаниите на Радио Меджик ФМ нямат право да участват служителите на „Агенция Атлантик“ ЕООД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД, както и членовете на техните семейства.
2.3. В игрите и кампаниите в ефира на Радио Меджик ФМ нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании.
2.4. Не се допуска един и същ участник в игрите или кампаниите в ефира на Радио Меджик ФМ да получава повече от една награда в рамките на 30 календарни дни.
2.5. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ открие или установи нередовен участник по реда на 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4 или други причини, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.
 
3. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
3.1. Наградите в игрите и кампаниите на Радио Меджик ФМ са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
3.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на игратата или кампанията.
3.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.
 
4. ОТГОВОРНОСТ 
4.1. „Агенция Атлантик“ ЕООД не носи отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала http://www.magic.bg/.
4.2. „Агенция Атлантик“ ЕООД не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите в ефира на Радио Меджик ФМ.
4.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.
 
5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„Агенция Атлантик“ ЕООД поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите в ефира на Радио Меджик ФМ. С регистрирането на участието си в играта или кампаниите  на Радио Меджик ФМ ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията. 
 
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.
 
7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на Радио Меджик ФМ се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
8. ПУБЛИЧНОСТ 
8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
8.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.